Author = Moien Kardoust
1. Psychiatric Evaluation of Chronic Diarrhea: A Case Report

Volume 1, Issue 1, Winter 2016, Page 37-38

10.20286/hpr-010137

Moien Kardoust; Pouria Yazdian-Anari; Mostafa Nasiripour; Reza Bidaki